ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden, verder te noemen AV, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (bijvoorbeeld via de website van Opdrachtnemer).
 2. Activiteiten: het geven van trainingen, opleidingen, cursussen, (na)scholing, congressen, symposia, seminars, webinars, lezingen, het schrijven van (wetenschappelijke) artikelen, het exploiteren van een webshop en andere activiteiten die door Opdrachtnemer worden verricht. 
 3. Opdrachtgever: de (rechts)persoon aan wie het aanbod van Opdrachtnemer is gericht, met wie Opdrachtnemer een Overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de (rechts)handeling is/wordt verricht, waaronder ook wordt verstaan de Deelnemer.
 4. Deelnemer: de natuurlijke persoon die van een van de hiervoor in lid 2 van dit artikel genoemde Activiteiten van Karma Dentistry B.V. gebruik maakt.
 5. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap Karma Dentistry B.V., gevestigd te Apeldoorn (KvK-nr: 78220335) en/of door haar ingeschakelde derden.
 6. Overeenkomst: iedere tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst tot het verzorgen van één of meer Activiteiten door Opdrachtnemer c.q. een overeenkomst tot het verrichten van diensten of het geven van adviezen, of enige andere overeenkomst verband houdende met de Activiteiten van Opdrachtnemer genoemd in de statuten van de onder 5 vermelde instelling. 
 7. Annulering: de schriftelijke mededeling dat aan één of meer Activiteiten van Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk niet zal worden deelgenomen.

 

 1. Toepasselijkheid
 1. De AV zijn van toepassing op alle Activiteiten van Opdrachtnemer en maken deel uit van alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en andere (rechts)handelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende de te verrichten Activiteiten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.
 2. De AV zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten die Opdrachtnemer geheel of ten dele met derden heeft gesloten en op overeenkomsten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere (rechts)handeling in opdracht van Opdrachtnemer door een derde aan Opdrachtgever worden geleverd. 
 3. Opdrachtnemer wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever van de hand. 
 4. Indien een bepaling uit de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en) strijdig is met de AV, dan prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst(en). 
 5. Indien en voor zover enige bepaling van de AV, dan wel een gedeelte van een bepaling, nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen, dan wel het overige gedeelte van de (ver)nietig(d)e bepaling, van de AV onverminderd van kracht blijven. Opdrachtnemer en Opdrachtgever treden alsdan met elkaar in overleg over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 6. Deze AV komen in de plaats van eventuele eerder geldende AV. 
 7. Opdrachtnemer is bevoegd deze AV te wijzigen. Wanneer deze AV worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie deel uit van elke tussen partijen bestaande Overeenkomst, tenzij Opdrachtgever binnen vijf werkdagen na ontvangst van de gewijzigde versie, dan wel binnen vijf werkdagen na het moment waarop Opdrachtgever van de gewijzigde versie redelijkerwijs kennis had kunnen nemen, Opdrachtnemer schriftelijk bericht niet met de gewijzigde versie akkoord te gaan. In dat laatste geval blijven de oorspronkelijke AV, dus zoals deze golden voordat de wijziging plaatsvond, deel uitmaken van elke tussen partijen op dat moment bestaande Overeenkomst.

 

 1. Aanbiedingen, offertes en Overeenkomst
 1. Alle aanbiedingen (ook wel offertes genaamd) van Opdrachtnemer – in welke vorm dan ook – zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Opdrachtnemer kan haar aanbod ook direct na aanvaarding daarvan door opdrachtgever nog herroepen. 
 2. Offertes van Opdrachtnemer zijn geldig gedurende de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. 
 3. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever (“de opdracht”) komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen: 
 1. hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door Opdrachtnemer gedaan aanbod door Opdrachtgever schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard en niet is herroepen door Opdrachtnemer; 
 2. hetzij, indien een opdrachtbevestiging of overeenkomst wordt toegestuurd, op het moment waarop Opdrachtnemer de aan Opdrachtgever toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging of overeenkomst heeft terugontvangen, dan wel op het moment dat Opdrachtgever de opdrachtbevestiging of overeenkomst schriftelijk en ongewijzigd heeft aanvaard; 
 3. hetzij, op het moment waarop met de uitvoering van de opdracht een aanvang is gemaakt, bijvoorbeeld doordat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever is begonnen met het verzorgen van de Activiteit; 
 4. op het moment dat, bij aanbod via de website, het digitale inschrijfformulier is ingevuld en verstuurd en door Opdrachtgever van Opdrachtnemer een inschrijfbevestiging is ontvangen.
 5. via de digitale omgeving van Opdrachtnemer wordt aangemeld voor een Activiteit.
 1. Afwijkingen van de AV en van de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd, dan wel indien Opdrachtnemer aan deze gewijzigde Overeenkomst uitvoering geeft.
 2. Er bestaat geen verplichting voor Opdrachtnemer tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen Activiteiten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs. 
 3. Aanbiedingen in de vorm van begrotingen, offertes, prijslijsten of andere bescheiden mogen, tenzij expliciet voor eigen gebruik, niet vermenigvuldigd of aan derden ter inzage gegeven worden. 
 4. Wanneer de Overeenkomst(en) door Opdrachtnemer is/zijn gesloten met meerdere (rechts)personen dan Opdrachtgever, dan zijn al die (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst(en).
 5. Bij de totstandkoming van de overeenkomst als beschreven in dit artikel, geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen voor consumenten (particulieren). 

 

 1. Benodigde informatie
 1. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer tijdig alle informatie te verstrekken, welke Opdrachtnemer naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de opdracht nodig heeft of waarvan Opdrachtgever behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de opdracht vereist is. De Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen zich zodoende een beeld vormen van het opleidingsvraagstuk, van de omvang van het opleidingstraject en de mogelijke resultaten daarvan. Mochten aan het vooronderzoek kosten zijn verbonden, dan worden vooraf met de Opdrachtgever de condities hiervan afgesproken. 
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. 
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, ook al was Opdrachtgever van deze onjuistheid en/of onvolledigheid niet op de hoogte, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.

 

 1. Prijzen, tarieven, facturatie
 1. Alle vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
 2. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn – tenzij schriftelijk anders vermeld – exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief reis- en verblijfskosten, kosten van derden en gebaseerd op uitvoering in normale werktijden. 
 3. Betaling door Opdrachtgever dient zonder korting of verrekening te geschieden op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze en binnen de op de factuur vermelde termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, in de valuta waarin is gefactureerd.
 4. Alle door Opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Opdrachtnemer en/of ingeschakelde derden gemaakte (invorderings)kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande factu(u)r(en).
 5. Indien Opdrachtnemer na het sluiten van de Overeenkomst bekend is geworden met omstandigheden die goede grond geven om te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet geheel zal nakomen – ook nadat Opdrachtnemer een opdracht geheel of gedeeltelijk heeft uitgevoerd – heeft Opdrachtnemer het recht vooruitbetaling van de prijs te vorderen en/of te vorderen dat Opdrachtgever binnen een door Opdrachtnemer te bepalen termijn en op de wijze zoals door Opdrachtnemer zal worden aangegeven, genoegzame zekerheid stelt voor de nakoming van zijn (verdere) betalingsverplichting(en). Zolang de geëiste vooruitbetaling niet is geschied of de geëiste zekerheid niet is gesteld, is Opdrachtnemer niet tot (verdere) uitvoering van enige Overeenkomst verplicht, zonder dat daaruit een verplichting voor Opdrachtnemer ontstaat tot vergoeding van schade en/of verschuldigdheid van een boete.
 6. Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is deze van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is in dat geval zonder nadere sommatie of ingebrekestelling over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment tot aan de datum van algehele voldoening, een rente verschuldigd van 1% per maand (waarbij een deel van een maand als gehele maand wordt gerekend) of de wettelijke handelsrente indien deze hoger is, één en ander onverminderd de verdere rechten die Opdrachtnemer heeft. 
 7. Opdrachtgever zal, indien Opdrachtnemer tot incasso overgaat, naast het verschuldigde bedrag, tevens gehouden zijn tot volledige vergoeding van de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle door derden in rekening gebrachte kosten, verband houdende met de inning van de vordering of ter bewaring van haar rechten anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op ten minste 15% van de hoofdsom plus rente, vermeerderd met de verschuldigde BTW. 
 8. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden nadat een tekortkoming aan de zijde van Opdrachtgever, dan wel een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer, heeft plaatsgevonden en nadat een redelijke termijn voor herstel is geboden, ontslaat dit Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting ter zake van reeds door Opdrachtnemer geleverde Activiteiten, tenzij Opdrachtnemer ter zake van die bepaalde Activiteiten in verzuim is. Opdrachtgever is verplicht terstond aan zijn betalingsverplichting te voldoen met vergoeding van zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, schade en interesten.

 

 1. Uitvoering van de opdracht
 1. Opdrachtnemer zal de opdracht uitvoeren met behulp van medewerkers en/of door Opdrachtnemer in te schakelen derden, die hun werkzaamheden bij Opdrachtgever zullen verrichten. Opdrachtnemer is vrij in de keuze van deze medewerkers en/of derden en selecteert aan de hand van de aan Opdrachtnemer bekende hoedanigheden en kundigheden van de beschikbare medewerkers enerzijds en van de door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte inlichtingen betreffende de te verrichten werkzaamheden anderzijds. 
 2. Opdrachtnemer kan medewerkers en/of derden te allen tijde na overleg met de Opdrachtgever vervangen. 
 3. Bij ziekte of verhindering van een medewerker en/of door Opdrachtnemer ingeschakelde derde, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor te zorgen voor gelijkwaardige vervanging, en als dit niet mogelijk is, het verplaatsen van de Activiteit, dan wel het annuleren ervan. 
 4. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om een medewerker van Opdrachtnemer en/of door haar ingeschakelde derde te betrekken bij andere dan de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden, anders dan na overleg met en goedkeuring van Opdrachtnemer. 
 5. Opdrachtnemer zal de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden met de zorg van een goed Opdrachtnemer uitvoeren. Zij staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat; eventueel overeengekomen termijnen gelden niet als fatale termijnen.
 6. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot op het moment dat Opdrachtgever alle vorderingen van Opdrachtnemer volledig heeft voldaan.
 7. Overschrijding van de overeengekomen uitvoering van de Overeenkomst geeft Opdrachtgever in geen geval recht op enige schadevergoeding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.
 8. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst wil wijzigen, zal overleg plaatsvinden met Opdrachtnemer. Pas na schriftelijke instemming van Opdrachtnemer kan de Overeenkomst worden gewijzigd. 

 

 1. Annulering door Opdrachtnemer 
 1. Bij een te gering aantal deelnemers houdt Opdrachtnemer zich het recht voor de Activiteit te annuleren. Wanneer sprake is van een ‘te gering aantal’ is aan de beoordeling van Opdrachtnemer. 
 2. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk van de annulering op de hoogte gebracht. (Eventueel) betaalde kosten worden gerestitueerd of kunnen worden ingezet voor opvolgende Activiteiten. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van eventuele schade of kosten van de Opdrachtgever in verband met die annulering. Dit lid is onverkort van toepassing in het geval annulering plaatsvindt op grond van artikel 6 lid 3 van deze AV.

 

 1. Annulering door Opdrachtgever 
 1. De opdracht kan door de Opdrachtgever tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de Activiteit zonder kosten worden geannuleerd, doch niet eerder dan nadat Opdrachtgever en Opdrachtnemer zich zo goed als mogelijk hebben ingespannen om een passende oplossing te vinden voor het doorgaan van de opdracht (bijvoorbeeld door de datum van de opdracht naar een eerder of later moment te verschuiven). Indien een opdracht korter dan 4 weken voor aanvang van de Activiteit wordt geannuleerd, dan wordt 50 % van het/de in de overeenkomst vermelde tarief/prijs in rekening gebracht. Indien een opdracht korter dan 2 weken voor aanvang van de Activiteit wordt geannuleerd, dan wordt 75 % van het/de in de overeenkomst vermelde tarief/prijs in rekening gebracht. Indien een opdracht korter dan 1 week voor aanvang van de Activiteit wordt geannuleerd, dan wordt 100 % van het/de in de overeenkomst vermelde tarief/prijs in rekening gebracht.
 1. Annulering dient schriftelijk plaats te vinden.

 

 1. Annulering door Deelnemer 
 1. Een Deelnemer, ingeschreven voor een van de Activiteiten, kan tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de opleiding zonder kosten annuleren. Indien een opdracht korter dan 4 weken voor aanvang van de Activiteit wordt geannuleerd, dan wordt 50 % van het/de in de overeenkomst vermelde tarief/prijs in rekening gebracht. Indien een opdracht korter dan 2 weken voor aanvang van de Activiteit wordt geannuleerd, dan wordt 75 % van het/de in de overeenkomst vermelde tarief/prijs in rekening gebracht. Indien een opdracht korter dan 1 week voor aanvang van de Activiteit wordt geannuleerd, dan wordt 100 % van het/de in de overeenkomst vermelde tarief/prijs in rekening gebracht.
 2. Indien een Deelnemer, inschreven voor een van de Activiteiten, zich heeft afgemeld conform de voorwaarden van het tweede lid van dit artikel en zich wil herschrijven voor dezelfde Activiteit op een andere datum, dan kan hij/zij deelnemen tegen een gereduceerd tarief, namelijk 50% van de totale kosten van de Activiteit.
 3. Annulering dient schriftelijk plaats te vinden.

 

10.Vervanging

 1. Indien een Deelnemer verhinderd is om aan een Activiteit deel te nemen, dan kan een vervanger kosteloos diens plaats innemen. Deze vervanging dient plaats te vinden voordat de Activiteit van start is gegaan. Tijdens de Activiteit is vervanging niet mogelijk. 
 2. De vervangen Deelnemer met wie in eerste instantie de overeenkomst is aangegaan, blijft hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de overeenkomst.

 

 1. Risico en aansprakelijkheid
 1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever is uit welke hoofde dan ook beperkt tot de som van de Overeenkomst exclusief BTW, dan wel de som van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In alle gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.
 2. Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van (niet-)ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, naast het overige wat hierover in deze AV wordt bepaald, beperkt tot de aansprakelijkheid voor het eigen handelen en/of nalaten door Opdrachtnemer en haar (niet-)ondergeschikten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van haar ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten, welk handelen en/of nalaten heeft te gelden als opzet en/of bewuste roekeloosheid. 
 3. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de Activiteit.
 4. Indien zich meerdere schadegevallen voordoen bij de uitvoering van een project wordt dit aangemerkt als een samenhangende reeks schadegevallen. 
 5. Eén ieder is verplicht om binnen alle redelijkheid en billijkheid mee te werken aan het voorkomen en minimaliseren van schade. 
 6. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van door deze(n) te lijden schade uit welke oorzaak dan ook. 

 

 1. Tekortkoming en Overmacht
 1. Er is geen sprake van een tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer indien Opdrachtgever reeds tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, dan wel indien er sprake is van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer.
 2. Onder overmacht wordt in deze AV verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst te voorzien – die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede – voor zover daaronder niet reeds begrepen – oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, werkstaking, transportmoeilijkheden, stroomuitval, computerstoringen, oproer, ziekte van het personeel, brand, een epidemie, een pandemie en alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen.
 3. In geval van overmacht of een tekortkoming heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar toekomende rechten. 
 4. Indien de periode van overmacht langer dan 5 aaneengesloten dagen heeft geduurd, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat Opdrachtnemer gehouden is tot enige vergoeding van de schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van die ontbinding. Opdrachtnemer is gerechtigd tot betaling door Opdrachtgever van alle tot dan toe door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever verrichte activiteiten.

 

 1. Melding en reclame
 1. Opdrachtgever is gehouden reclames met betrekking tot de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken binnen dertig dagen na de uitvoeringsdatum/verzenddatum van hetgeen naar aanleiding waarvan hij wenst te reclameren, dan wel onverwijld nadat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren heeft ontdekt. In het laatste geval dient Opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken. 
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens reclames als in lid 1 bedoeld. 
 3. Indien en voor zover Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer terecht reclameert, is Opdrachtnemer bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te laten verbeteren dan wel opnieuw te laten verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde honorarium te restitueren zonder verdere uitvoering aan de opdracht te geven. 
 4. Indien Opdrachtgever niet binnen de door lid 1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren. 

 

 1. Vervaltermijn 
 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 van deze AV is Opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat Opdrachtnemer de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks – tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 13 van deze AV is gebeurd – onverwijld schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn. 

 

 1. Opschorting/einde Overeenkomst
 1. Voor zover de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst een duurovereenkomst betreft, is Opdrachtnemer gerechtigd de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en) tussentijds op te zeggen. Dit dient schriftelijk te geschieden. De opzegging dient te geschieden met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste één maand. 
 2. Indien Opdrachtnemer gegronde vrees heeft dat Opdrachtgever de overeenkomst niet althans niet correct, zal nakomen, is Opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk van deze Overeenkomst(en) voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is Opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor een gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte Overeenkomst(en). 
 3. In geval van opschorting krachtens lid 2 wordt de som van het reeds door Opdrachtnemer uitgevoerde deel van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds verrichte betalingen.
 4. Indien de Overeenkomst na de periode van opschorting alsnog wordt uitgevoerd, dan wel wordt ontbonden, is Opdrachtgever gehouden de door Opdrachtnemer geleden schade en gemaakte kosten te vergoeden.

 

 1. Rechten van intellectuele eigendom
 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Activiteiten, het cursusmateriaal, handouts, presentaties, teksten, foto’s, grafische voorstellingen en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de Activiteit, hierna ook te noemen: ‘materiaal’, komen toe aan Opdrachtnemer.
 2. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is Opdrachtgever en/of Deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte materiaal of van het door Opdrachtnemer ontwikkelde materiaal afgeleide materialen op te slaan, te openbaren, door te sturen, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen. 
 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het niet toegestaan van het door Opdrachtnemer ontwikkelde materiaal afgeleide materialen te ontwikkelen. 
 4. Het is niet toegestaan het materiaal op welke wijze dan ook in openbare ruimten te tonen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. 
 5. Het is niet toegestaan het materiaal op welke wijze dan ook voor groepen te vertonen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
 6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom op de materialen te verwijderen of te wijzigen. 
 7. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren tegen elke rechtsvordering jegens Opdrachtgever welke gebaseerd is op de bewering dat door Opdrachtnemer zelf ontwikkelde materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom. De eerste volzin van dit artikellid geldt slechts onder de voorwaarde dat Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de kwestie, waaronder het treffen van eventuele minnelijke regelingen, geheel overlaat aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Opdrachtnemer verlenen, opdat Opdrachtnemer zich, zo nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen kan verweren.

 

 1. Persoonlijke gegevens en vertrouwelijkheid
 1. Persoonlijke gegevens van Opdrachtgever worden opgenomen in ons gegevensbestand. Teneinde de persoonlijke gegevens optimaal te beschermen, worden deze gegevens opgeslagen op een beveiligde computer. 
 2. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en nooit aan derden verkocht of vrijgegeven. Het opgegeven e-mailadres is niet toegankelijk voor derden. De (adres)gegevens van Opdrachtgever kunnen worden gebruikt om de Opdrachtgever te informeren over de Activiteiten van Opdrachtnemer en verzending van goederen ten behoeve van onderwijs. 
 3. Door Opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Opdrachtnemer, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Opdrachtnemer conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.
 4. Opdrachtgever verklaart de benodigde toestemming te hebben verkregen van diegene wiens persoonsgegevens het betreft voor het delen van die persoonsgegevens met Opdrachtnemer.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de plaats waar de Overeenkomst wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van het Verdrag de Verenigde Naties inzake Internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 2. Geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever die voortvloeien uit of betrekking hebben op onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende de Activiteiten van Opdrachtnemer, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van de Rechtbank Gelderland.

 

 1. Overige bepalingen
 1. Wanneer Opdrachtgever tekortkomt in de nakoming van een van de verplichtingen voortvloeiend uit de AV en/of Overeenkomst, verbeurt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere tekortkoming een boete van € 10.000,- (zegge: tienduizend) alsmede een boete van € 1000,- (zegge: duizend) voor iedere dag dat de tekortkoming voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om – in afwijking van artikel 6:92 BW – in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interest te vorderen, nakoming te vorderen en/of de overige rechten van Opdrachtnemer voortvloeiend uit de AV en/of Overeenkomst.
 2. Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. De ander partij is gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te stellen.
 3. Deze AV zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Arnhem.